wpisz aby wyszukać

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Podziel się

Urlop wypoczynkowy stanowi jedno z najważniejszych praw każdego pracownika, który został zatrudniony na umowę o pracę. Za czas, który pracownik spędzi na urlopie, musi otrzymać odpowiednie wynagrodzenie. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu? Które ze składników należy w nim uwzględnić, a których zaś nie można? Na to pytanie, postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. 

Jak ustalić podstawę do obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

Chcąc ustalić odpowiednio wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy brać pod uwagę wysokość zasadniczej pensji, jak i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Kiedy wyliczamy podstawę do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, musimy mieć na względzie konieczność wyłączenia wybranych składników ze stosunku pracy, a dokładniej:

 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przestoju i za czas pozostawania w gotowości do pracy,
 • nieperiodycznych albo jednorazowych wypłat za wykonanie wybranych zadań,
 • wynagrodzeń za czas urlopu oraz za czas usprawiedliwionego braku obecności pracy,
 • gratyfikacji (nagród) z okazji jubileuszu,
 • wynagrodzeń dodatkowych dla radców prawnych z tytułu sądowego zastępstwa,
 • ekwiwalentów pieniężnych za czas spędzony na urlopie wypoczynkowym,
 • wynagrodzeń za okres pozostawania niezdolnym do pracy w wyniku różnych schorzeń albo odosobnienia na skutek choroby zakaźnej,
 • kwoty wyrównania do otrzymanego wynagrodzenia za pracę do wysokości wynagrodzenia minimalnego,
 • odpraw rentowych albo emerytalnych lub innego rodzaju odpraw o charakterze finansowym,
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród otrzymanych z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących w związku z udziałem w nadwyżce bilansowej albo w zysku.

Ustalenie ilości godzin w wybranym czasie

Następnym etapem wyliczania wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego, powinno być obliczenie ilości godzin, które dany pracownik przepracował w czasie, który tak samo, jak wynagrodzenie należy uwzględnić w ustalaniu wynagrodzenia za urlop, czyli wcześniejsze trzy miesiące.

Jak finalnie obliczyć wynagrodzenie należne za urlop?

W celu wyliczenia należnego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników mających charakter stały, trzeba:

 • sumę elementów stałych pensji, które przysługują za okresy nie dłuższe aniżeli jeden miesiąc podzielić przez czas pracy z miesiąca, gdzie zatrudniony był na urlopie wypoczynkowym,
 • otrzymaną w ten sposób kwotę pomnożyć przez ilość godzin, jakie pracownik mógłby przepracować podczas urlopu, gdyby normalnie był w tym czasie w pracy.

W praktyce pracodawcy zwykle nie wykonują wyżej opisanych wyliczeń i w miesiącu urlopu pracownika, wypłacają mu składniki stałe wynagrodzenia w pełnej przysługującej wysokości. Oznacza to, iż nie ma wyodrębnionego wynagrodzenia za urlop, a pracownikowi wypłaca się stałe elementy płacy bez pomniejszenia ich o czas nieobecności na urlopie wypoczynkowym. Celem zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji na temat obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, warto zajrzeć na stronę poradnikpracownika.pl.

Zostaw komentarz