wpisz aby wyszukać

Wzrost produkcji energii i przychodów ze sprzedaży – Grupa Enea podsumowuje I półrocze 2018 r.

Podziel się

Po sześciu miesiącach 2018 r. Grupa Enea wypracowała 6.040 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Produkcja energii wzrosła o 37% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA Grupy wyniosła 1.304 mln zł i była zgodna z planem w ujęciu r/r. Półroczne wyniki Grupy Enea pozostawały pod wpływem dużej dynamiki rynku.

Najwyższa EBITDA, 580 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji, w którym odnotowano też najwyższy jej przyrost (12,2%). Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze wytwarzania i wyniósł 437 mln zł, co oznacza wzrost o 2,2% r/r. W pierwszym półroczu 2018 r. nastąpił wzrost produkcji energii elektrycznej o 37%. Na tę wielkość wpływ miały równoważące się czynniki – zwiększenie mocy zainstalowanej związane z przejęciem Elektrowni Połaniec pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. oraz oddanie do eksploatacji bloku nr 11 Elektrowni Kozienice; przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji w wyniku wydłużenia postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT. Wynik EBITDA w obszarze obrotu wyniósł 29 mln zł, wobec 105 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Wynikało to z dynamicznej sytuacji rynkowej, szczególnie w zakresie obowiązku zielonego i CO2. Wynik w obszarze wydobycia ukształtował się na poziomie 274 mln zł wobec 321 mln zł w roku ubiegłym. To efekt przejściowych i zażegnanych trudności geologicznych i hydrotechnicznych, które miały miejsce w pierwszym kwartale tego roku.

W analizowanym okresie nieznacznie spadła EBITDA Grupy Enea i wyniosła 1.304 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o 8,5% r/r przychodów ze sprzedaży netto, które wynosiły 6.040 mln zł. Grupa Enea wypracowała 462 mln zł zysku netto.

Enea konsekwentnie realizuje cel zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. W pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. nastąpił istotny wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 1,1 TWh, czyli 12%. Łączny wzrost wolumenowy sprzedaży przełożył się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 241 mln zł, tj. o blisko 12% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła 3.824 TJ (wzrost o 12% r/r).

W pierwszym półroczu Grupa wytworzyła 12,8 TWh energii elektrycznej (wzrost o 37% r/r), z czego 11,9 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. W maju, blok nr 11 Elektrowni Kozienice, przeszedł planowany przegląd gwarancyjny, który w pełni potwierdził jego wysoką sprawność. Jednostka wyprodukowała w analizowanym okresie 2018 r. 2,4 TWh energii elektrycznej.

Grupa Enea zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych o 49 GWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 10 TWh, zwiększając się o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Grupa wydała na inwestycje 824,4 mln zł (w tym 60 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska), przy wartości wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 1,8.

LW Bogdanka wypracowała w drugim kwartale przychody ze sprzedaży sięgające 457,3 mln zł, czyli wyższe o 4,7% r/r. EBITDA zwiększyła się o 8,9%, do 151,1 mln zł. Z kolei zysk operacyjny spadł o 14,2%, do 49,5 mln zł, a zysk netto był nieznacznie (o 1,6%) niższy niż w drugim kwartale 2017 r. i wyniósł 43,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody Bogdanki w całym pierwszym półroczu wyniosły 856,0 mln zł (spadek o 5,1%). EBITDA spadła o 12,6%, do 278,6 mln zł, zysk operacyjny był niższy o 47,1% i wyniósł 78,0 mln zł, a zysk netto zanotował spadek o 40,8%, do 66,4 mln zł. Na wynikach półrocznych ciążył pierwszy kwartał, w którym za sprawą czynników natury geologicznej i hydrogeologicznej LWB zanotowała niższą produkcję i sprzedaż węgla.

W pierwszej połowie 2018 r. Bogdanka utrzymała wydobycie węgla energetycznego na zbliżonym rok do roku poziomie. Wyniosło ono 4,5 mln ton i było o 0,9% niższe niż rok wcześniej. Produkcja węgla handlowego wzrosła o 13,5%, do 2,42 mln ton. Zaś sprzedaż węgla zwiększyła się o 4,4% r/r, do 2,37 mln ton. Średni uzysk w drugim kwartale wyniósł 62,3%, wobec 68,3% przed rokiem.

Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł po półroczu 2018 r. 18,4%. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 24,7%. Ponad 82% sprzedaży wygenerowanej w pierwszej połowie tego roku zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.:

Mirosław Kowalik, prezes Enei:

– Grupa wzmacnia pozycję rynkową poprzez stabilną sytuację finansową oraz wzrost wskaźników operacyjnych, w tym produkcji energii elektrycznej. Duża dynamika rodzimego rynku miała wpływ na wyniki finansowe i operacyjne Grupy, które są zgodne z naszymi przewidywaniami. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym, wzrósł również wolumen sprzedaży usług dystrybucyjnych. Rozwijamy się w sposób zrównoważony, realizując konsekwentnie program inwestycyjny we wszystkich obszarach łańcucha wartości. W pierwszym półroczu Grupa wydała na inwestycje 824,4 mln zł, z czego 60 mln na projekty związane z ochroną środowiska (m.in. modernizacje dwóch bloków w Elektrowni Kozienice i jednego w Połańcu). Do końca roku zamierzamy zainwestować ponad 2,5 mld zł. Stabilny potencjał mocy wytwórczych Grupy zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla Klientów oraz systemu elektroenergetycznego Polski, a jednocześnie stwarza możliwość dalszej transformacji sektora w kierunku energetyki odnawialnej.

Przyszłość Grupy Enea to także elektromobilność, w którą już teraz mocno się angażujemy. Współpracujemy z Kolejowymi Zakładami Łączności – Enea Serwis jest certyfikowanym dystrybutorem, instalatorem i serwisantem sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz innymi spółkami energetycznymi jesteśmy częścią programu „e-VAN”, którego założeniem jest opracowanie innowacyjnego, bezemisyjnego auta dostawczego – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych:

– Grupa Enea generuje wyniki finansowe na oczekiwanym poziomie, nasza EBITDA jest zgodna z planowanymi wynikami rok do roku. W minionym półroczu pozostawaliśmy pod wpływem dużej dynamiki rynku. Zmniejszenie EBITDA w obszarze obrotu to efekt rosnących kosztów obowiązku zielonego i CO2. Niezmiennie, pozycja finansowa Grupy jest bezpieczna, a jej podstawą są generowane wyniki i rozsądne posiłkowanie się zadłużeniem. Dzięki konsekwentnie utrzymywanej dyscyplinie kosztowej możemy realizować nasze plany inwestycyjne obejmujące przede wszystkim obszar wytwarzania i dystrybucji – powiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych:

– Wzrost produkcji energii idzie w parze ze wzrostem wolumenu jej sprzedaży odbiorcom detalicznym. Przez ostatnich 12 miesięcy, tj. od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. Grupa Enea zrealizowała sprzedaż energii elektrycznej do Klientów końcowych na poziomie 19,1 TWh. Nasza strategia zakłada, że do 2025 r. sprzedaż ta będzie wynosiła 20,1 TWh. Rosną również łączne przychody ze sprzedaży Grupy Enea, w tym półroczu o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poza rozwojem naszej oferty produktowej, opartej o innowacje i nowe technologie (Enea Smart, Enea Eco), dążymy do zmaksymalizowania efektywności naszych działań w obszarze obsługi Klienta. Trwają prace nad uruchomieniem unowocześnionej wersji aplikacji eBOK, w której można m.in. sprawdzić stan faktury, opłacić rachunki oraz skontaktować się z Eneą w każdej sprawie bez konieczności wizyty w biurze obsługi. Na naszej infolinii uruchomiliśmy serwisy samoobsługowe – średnio 37% Klientów łączących się z infolinią załatwia swoje sprawy bez rozmowy z konsultantem – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych:

– Modernizujemy bloki energetyczne w naszych elektrowniach, zwiększając ich sprawność i efektywność, jednocześnie dostosowując nasze jednostki wytwórcze do wymogów dyrektywy IED oraz kBAT. W maju w Elektrowni Kozienice zakończono prace przy bloku nr 10. Kontynuowane są prace modernizacyjne na bloku nr 9. Do końca 2018 r. planowane są tam modernizacje urządzeń kotłowni i maszynowni, całość prac na bloku nr 9 powinna się zakończyć w pierwszej połowie 2019 r. W Elektrowni Połaniec wracamy do realizacji projektu „Feniks”, który został wstrzymany jeszcze przez poprzedniego właściciela. Dzięki niemu w pięciu jednostkach została podniesiona moc i poprawiona sprawność energetyczna. Dla bloku nr 5 wydane już zostały polecenia rozpoczęcia prac dla modernizacji turbiny, generatora i dostawy nowego transformatora blokowego – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka:

– Utrzymanie zbliżonego do ubiegłorocznego poziomu produkcji w pierwszym półroczu, pomimo trudnego pierwszego kwartału, wskazuje na duży potencjał techniczny i organizacyjny kopalni. Warto podkreślić, że jednocześnie utrzymaliśmy wysokie tempo prac przygotowawczych do wydobycia w kolejnych okresach – w drugim kwartale wydrążyliśmy 10,8 km chodników wobec 6,9 km rok wcześniej. Zanotowaliśmy tym samym wzrost aż o 56,5%. W całym pierwszym półroczu długość wykonanych wyrobisk wzrosła o ponad 31%. Podtrzymujemy całoroczny plan produkcji i sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton – powiedział Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Zostaw komentarz