wpisz aby wyszukać

BGK kupił od PKO Banku Polskiego udziały w funduszu Marguerite I

Podziel się

Zakończyły się̨ negocjacje pomiędzy BGK a PKO Bankiem Polskim dotyczące sprzedaży udziałów w funduszu Marguerite I. BGK będzie reprezentował polskie interesy w funduszu. 
W ciągu ośmiu lat działania funduszu Marguerite I inwestorzy zrealizowali projekty infrastrukturalne warte blisko 2 mld zł w Polsce oraz przeprowadzili ważne inwestycje w krajach UE, ułatwiając polskim firmom dostęp do tych rynków i zwiększając bezpieczeństwo regionu. 


PKO Bank Polski po zrealizowaniu zakładanych celów zaangażowania w projekt zakończył udział w funduszu Marguerite I. Jego następcą̨, reprezentującym polskie interesy na arenie europejskiej, został Bank Gospodarstwa Krajowego. Od listopada 2017 r. BGK jest również̇ inwestorem w nowoutworzonym funduszu Marguerite II wraz z wiodącymi w Europie krajowymi bankami rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Całkowite zaangażowanie Marguerite II przekracza 700 mln euro. Będzie on kontynuować́ udzielane wcześniej przez platformę̨ Marguerite I wsparcie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej.


- PKO Bank Polski zrealizował swoje zadania w ramach uczestnictwa w funduszu Marguerite. Projekty w które się̨ zaangażował pozwoliły osiągnąć́ dwucyfrowe stopy zwrotu. Dzięki naszemu zaangażowaniu, przy wkładzie banku na poziomie 100 mln euro, sfinansowano w Polsce inwestycje o wartości niemal 2 mld zł. Teraz miejsce PKO Banku Polskiego zajmie Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie kontynuował wspieranie polskich interesów w Europie – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

– Decyzja o odkupieniu od PKO Banku Polskiego udziałów w funduszu Marguerite I wiąże się̨ naszym przystąpieniem do Marguerite II. W fundusze te zainwestowały największe 
europejskie banki rozwoju. Finansowanie dużych przedsięwzięć́ infrastrukturalnych wpisuje się̨ w misję BGK, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Przypomnę̨, że fundusz, który ma siedzibę̨ w Luksemburgu, po raz pierwszy otworzy biuro regionalne. Dzięki naszemu zaangażowaniu będzie ono zlokalizowane w Warszawie –powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.

Korzyści dla Polski z uczestnictwa w funduszu

W wyniku zaangażowania PKO Banku Polskiego w fundusz Marguerite I na poziomie 100 mln euro, udało się̨ przyciągnąć́ do Polski około 1 mld zł kapitału zagranicznego, co dzięki dodatkowemu finansowaniu dłużnemu na poziomie ok. 1 mld zł, przełożyło się̨ na 2 mld zł inwestycji w gospodarce. Fundusz Marguerite I był wiec katalizatorem dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ważnym sukcesem było zaangażowanie w krajowe projekty największych światowych inwestorów infrastrukturalnych. Przekonali się oni bowiem, że Polska to kraj przyjazny dla lokowania inwestycji, charakteryzujący się̨ dużym potencjałem wzrostu.

Ważne projekty zrealizowane przy udziale Marguerite w Polsce

W ciągu ośmiu lat, przy udziale funduszu Marguerite I, zrealizowano w Polsce ważne projekty infrastrukturalne. Przykładem jest budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu, która jest największym projektem zrealizowanym dotychczas w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 832 mln zł. W konstrukcji finansowania tej inwestycji, oprócz środków z Marguerite, wykorzystano także finansowanie dłużne, udzielone przez konsorcjum banków z m.in. PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt spalarni odpadów w Poznaniu był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w tego typu przedsięwzięciach.

Ważne dla Polski projekty zrealizowane w UE

Fundusz Marguerite I zrealizował ważne dla Polski projekty także w innych krajach UE. Wśród nich wymienić́ należy budowę̨ terminala lotniczego w Zagrzebiu, który jest obecnie najnowocześniejszym tego typu obiektem na Bałkanach, obsługującym 8 mln klientów rocznie. Rozwój tej infrastruktury ułatwił polskiej spółce LOT ekspansję w tym regionie. Innym przykładem jest przejęcie udziałów w spółce Latvia Gas, co pozwoliło oddzielić́ od aktywów dystrybucyjnych aktywa przesyłowe gazu kontrolowane wcześniej przez Gazprom. Umożliwiło to budowę̨ gazociągu transgranicznego Polska-Litwa, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne krajów regionu, w tym Polski.

Paneuropejski fundusz

Fundusz Marguerite I (2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure) jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych. Jego polityka inwestycyjna skupia się̨ na projektach w obszarze infrastruktury drogowej, energetycznej i związanej ze źródłami energii odnawialnej. Tworzy go sześciu głównych inwestorów, będących wiodącymi instytucjami finansowymi, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (zastąpił PKO Bank Polski) i Europejski Bank Inwestycyjny, oraz trzech pozostałych inwestorów, wśród których znajduje się̨ Komisja Europejska. Udział BGK w kapitale funduszu wynosi ok. 14 proc. Zgromadzono w nim środki o wartości 710 mln euro, które po ośmiu latach od utworzenia Marguerite I, są̨ już̇ w pełni zainwestowane. Zrealizowane inwestycje pozwoliły osiągnąć́ funduszowi dwucyfrową rentowność́. Kolejne projekty będą̨ finansowane ze środków nowoutworzonego funduszu Marguerite II, którego udziałowcem od momentu utworzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zostaw komentarz